ACADEMIEBIBLIOTHEEK > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

De Academiebibliotheek

De stichting

Na jarenlange voorbereiding werd op 23 augustus 1614 de Hoogeschool van Stad en Lande plechtig ingewijd. Een half jaar later besloot de Provinciale Landdag ook een bibliotheek voor de Academie op te richten.

Over de vroege bibliotheek bestaat slechts een beperkt aantal bronnen. Informatie komt vooral uit de verslagen van de vergaderingen van Senaat en Curatoren, het archief van de bibliotheek (dat zich bevindt in de Groninger Archieven), de catalogi en de boeken zelf. Dit materiaal is verzameld en bestudeerd door Antoon Gerard Roos (bibliothecaris der universiteit 1906-1917) voor zijn Geschiedenis van de bibliotheek der Rijksuniversiteit te Groningen (Groningen 1914).

De kosten voor aanschaf van boeken kwamen ten laste van het budget van de Academie, het 'peculium academicum'. Dit bedrag kwam uit opbrengsten van de kloostergoederen die bij de Reductie van 1594 tot provinciaal domein waren verklaard. Deze gelden moesten vooral worden gebruikt voor het onderhoud van scholen en de opvoeding van de jeugd, een bestemming waar ook de bibliotheek binnen viel. In 1615 werd het peculium bepaald op 600 gulden; in 1623 werd het verlaagd tot 400 gulden. Van dit budget was 75 gulden bestemd voor de rector magnificus, 50 gulden voor de secretaris van de hogeschool en vanaf 1626 nog eens 50 gulden voor de bibliothecaris. Uit het restant werden vervolgens diverse onkosten betaald en wat er dan nog overbleef kon worden gebruikt om boeken aan te kopen. Om hoeveel geld dat ging is niet bekend.