ACADEMIEBIBLIOTHEEK >  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

De aanschaf van de boeken

Op het moment dat er een bibliotheek werd gesticht, was er nog geen enkel boek om daar in onder te brengen. Verscheidene geleerde en vooraanstaande personen werden ingeschakeld om een basiscollectie bijeen te brengen, zoals Ubbo Emmius, de eerste Rector Magnificus, en voormalig burgemeester Joachim Alting, die een belangrijke rol had gespeeld bij de oprichting van de universiteit. Omdat in Groningen de boekhandel niet sterk ontwikkeld was, kon men er nauwelijks wetenschappelijke boeken verkrijgen. De meeste werken voor de Academiebibliotheek zijn daarom gekocht op veilingen en bij boekhandels in het westen van het land en op regionale jaarmarkten in andere steden. Alting bijvoorbeeld is in 1617 in Holland geweest en ontving in 1618 ruim 2500 gulden voor de aankopen die hij daar voor de Academie had gedaan.

De belangrijkste aanwinst in de geschiedenis van de bibliotheek was de overdracht in de jaren 1620 van een grote verzameling boeken afkomstig uit provinciale kloosters. Na de Reductie in 1594 werden alle katholieke instellingen en bezittingen eigendom van de Provincie van Stad en Ommelanden. De boeken werden bijeengebracht in de bibliotheek van de Martinikerk in de stad en, waarschijnlijk in 1624, overgebracht naar de door Stad en Provincie gezamenlijke gestichte Academiebibliotheek. Deze kwam zo in het bezit van een flink aantal handschriften en vijftiende- en zestiende-eeuwse drukken. Helaas is van deze schenking noch in de oude catalogi noch in archiefstukken een spoor terug te vinden. Het is aannemelijk dat van deze collectie een aparte aanwinstenlijst bestond, omdat bij de overdracht was bepaald dat de collectie apart van de andere Academieboeken moest worden opgesteld en dat ze ten allen tijde teruggevorderd kon worden, maar een dergelijke lijst is niet bewaard gebleven.